Dd kupa gay foxy di escort

dd kupa gay foxy di escort

Territory tärr´itåri jordområde, territorium i För. Tick tick bolstervar; lus på kreatur ; pickande en klockas ; at — , på räkning. Till till tills, ända till; not — now , icke förrän nu; — then , dittills; — odla, plöja; — penninglåda i en bod.

Told tå̱ld af to tell ; I — , jag sade; I am — , man har sagt mig, jag har hört. Train trēn inöfva, uppfostra up ; släp, jernbanetåg i För. Transport transpå̱rt´ öfverflytta, hänrycka; trans´på̱rt öfverflyttning, hänförelse. Trip tripp trippa, göra en utflygt, göra felsteg, omkullkasta up ; utflygt, felsteg. Detta är det vanliga ordet i England, i För. Trust tröst tilltro, tillförsigt, kredit; lita på, in , — one with a thing , betro någon något.

Un önn en nekande förstafvelse, vanligen motsvarande sv. Blott de vigtigaste anföras här, tillika med sådana, som icke hafva rent nekande betydelse eller motsvarande jakande adjektiv; öfriga med un sammansatta ord sökas under hufvudordet. Under önd´·r under; under-ordnad, under-. Undo öndû´ lösa, öppna, ödelägga; he is undone öndönn´ det är förbi med honom.

Valentine vall´·ntejn kärleksbref, afsändt å Valentinsdagen; fästman eller fästmö, utvald denna dag. Viaduct vej´ad·kt bro, medelst hvilken en jernväg eller annan väg ledes öfver ett vattendrag.

Vis-a-vis viṡ-a-vi´ person, som står, sitter eller bor midt emot en annan, motpart i spel, dans o. Wait °ēt vänta på, for , besöka on ; bakhåll; to — at table tû — att tä̱b·l passa upp vid bordet; to — for something tû — få̱r söm´þing vänta på något; to — on a person tû — ånn ē p·r´son passa upp på någon. Want °å̱nt, °ånt behof, brist; behöfva, fattas, sakna, önska; for — of , i brist på.

I — to know the reason ej — tû nå̱ ŧi rīs´n jag skulle gerna vilja veta orsaken. I — to speak to you ej — tû spīk tû jû jag önskar tala med Er. Ward °å̱rd vakta, beskydda; vakt, uppsigt, besättning, qvarter i en stad , fängelse, myndling.

Waste °ēst ödelägga, slösa, förfalla, aftaga; öde, ouppodlad; slöseri, förlust, ödemark. Weary °īr´i trött, utledsen på, of ; trötta, uttråka; to be wearied out of patience °īr´id förlora tålamodet. Weave °īv väfva; to — all pieces on the same loom tû — å̱l pīs´is ånn þi sēm lûm skära alla öfver en kam. Well °äll källa, brunn; framvälla; — väl, godt, bra, nåväl! While °ejl tid, stund; medan, under det att; slösa bort, away ; it is not worth — , det lönar icke mödan. White-bait °ejt´bēt hvit sill; — dinner , stor middag, som årligen plägat hållas i Greenwich efter eng.

White-meat °ejt´mīt mjölkmat egentligen rätter af mjölk, smör, ost, ägg och dylikt. Wind °ind vind, blåsväder; uppspåra; °ejnd sno, vrida, slingra sig; to — up , draga upp klockan. Word °örd ord, bud; to send — , skicka bud; to bring — , medföra underrättelse; in a — , med ett ord. Yankee jank´i yankee skämtsam benämning på innebyggarne i de under namnet Ny England inbegripna nordamerikanska staterna; sedan amerikanare i allmänhet.

Yield jīld gifva, lemna, tillåta; foga sig efter, to ; to — up the ghost , uppge andan. Att upprepa uttalsbeteckningen här skulle hafva tagit för mycket rum och betydligt förökat bokens pris. Afsats , shelf; på en kakelugn mantel-piece; i en trappa landing; på en mur setback, setoff; i ett schakt shamble.

Angifva , to denounce, to inform against; skäl to give reason for, to tell the reason why. Anhålla gripa , to stop, to arrest; begära to solicit, to beseech, to entreat, to ask. Annamma , to appropriate, to pocket, to lay hold of; att annamma sakramentet , to receive communion; svordom annamma det!

Band att binda , ribbon, tie, band, string; sällskap gang; del af en bok volume; förbindelse obligation. Bedja , to pray, to beseech, to entreat, to beg, to ask, to request; böner to say prayers. Bekymmer , care of ; concern, uneasiness, trouble for ; solicitude, anxiety, worry, pain. Beresa , to travel over; berest , travelled; en mycket berest person , a great traveller.

Besked , information, account; gifva besked om , to give an account of; med — , properly. Beskära tilldela , to assign, to bestow; det var honom icke beskärdt , it was not assigned to ell. Beslag , plate, boss, spangle; gripande seizure, embargo; lägga — på , to lay hold of. Beslutsamhet , resoluteness, vanl. Besmitta , to infect, to communicate a disease to, to taint, to contaminate, to pollute, to corrupt.

Bestrida förneka , to dispute, to contradict, to gainsay; sköta to manage, to perform, to administer; en utgift to defray. Bestyrkande , certification, attestation, verification, affirmation, confirmation, corroboration.

Bestå utgöra , to consist of ; fortvara to continue; bekosta to bestow upon ; lyckligt genomgå to stand, to endure; — profvet , to stand the test. Beställa , to order; bestyra to do; ha mycket att — , to have a great deal to do; to take care of, to attend to, to think about. Bevinga , to be-wing, to wing; fruktan bevingar flykten , fears add wings to fright.

Bevåg , risk, på eget bevåg , at ell. Bevändt med , of value, valuable; är det något — med det? Bikta , to confess; — sig , to confess; bikta sig för presten , to confess to the minister. Bilda skapa , to form, to fashion, to shape; förädla to cultivate, to improve. Bjuda befalla , to bid, to command; erbjuda to offer; inbjuda to invite. Blifva , to be, to become, to get, to grow, to turn; — qvar , to remain, to be left; låt bli honom , let him alone. Bo fogelbo , nest; bohag furniture, property; Stockholms— , inhabitant of S.

Bud befallning , order, commandment; anbud bidding, offer; budskap message; budbärare messenger. Dag , day; i dag , to-day; fjorton dar , a fortnight; härom dagen , the other day; hurdags? Drag , dragande , pull; luft- draught; penn- stroke; anlets- feature; i schack move; karakters- trait; ur en pipa whiff. Drift instinkt , impulse, motion, instinct; kraft activity; kreaturs- drove; gyckel mockery. Drifva förmå , to compel, to urge, to carry; skämta to jest; gå sysslolös to lounge; snö— , drift of snow.

Efterfrågan , inquiry, demand; denna vara röner stor — , this article is in great demand. Fack rum i allm. Fall , fall, downfall; händelse case, event; i — , in case; i alla — , at all events. Famn , embrace, arms; mått fathom; ved- cord; taga i — , to hug, to embrace.

Fantisera , to dream, to build castles in the air ; under feber to wander, to be delirious. Fara en , danger, peril, risk, hazard; att to travel, to journey, to depart; åka to drive.

Fikon , fig; fick du — Zakarias? I hope you liked it? Fnurra , knot; det kom en fnurra på tråden , something got into the way; something got wrong between them. Fog anspråk , justice; med allt fog , in good justice; with good reason ell. Foga , to join; anordna to order; — sig i , to submit to , to yield to , to comply with. Frid , peace; —full , peaceful; —lysa , to forbid; —lös , peaceless; —sam , peaceable. Fråga att , to ask about , to question, to interrogate, to inquire for, about ; en question, interrogation.

Få , few; några — , a few; — erhålla to get, to obtain; tillåtas to be permitted, may. Fälla tappa , to drop; slå omkull to cast, to knock down; nedhugga to fell; dömma skyldig to condemn; — tårar , to shed tears. Föda få ungar , to bear; nära to feed, to nourish; alstra to breed, to produce; en food, aliment. För alltför , too; framför before; i stället — , instead of; — att , in order to; — en vecka sedan , a week ago; — alltid , for ever; — min del , as for me, for my part.

Förbinda sår , to tie up; förena to knit together, to join; förpligtiga to oblige, to engage. Förekomma förebygga , to prevent, to obviate; hända to occur; synas to appear, till förekommande af , in order to prevent. Föreställa visa , to expose, to show; afbilda to represent; presentera to present; — sig , to imagine, to think. Företräde tillträde , admission; rang precedence; i rättigheter prerogative, preference.

Förgå förflyta , to pass away, to vanish; — sig , to offend, to injure; förgås , to perish, to be lost. Förläna , to grant to , to bestow upon , to confer upon ; to endow with ; — mig kraft, O Gud! Försjunka , to sink, to get ell.

Gifva , to give; — efter , to yield; — sig , to surrender; det gifves , there is. Hålla , to hold, to keep; — af , to be fond of; — med , to agree with ; — på med , to be about. Klocka , fickur watch; väggklocka clock; ring- bell; hvad är klockan? Led stygg , odious; slägt- degree; af soldater rank; fogning joint; i kedja link.

Lik ett , corpse, dead body; liknande similar; till utseende like, alike; till antal equal. Ljus klar , light, bright, clear; sken light; talg-, stearin- candle; vax- taper. Låna af , to borrow from ; till to lend to , to loan, — ut mot ränta , to loan on interest. Lära , to teach; — sig , to learn; — utantill , to learn by heart; — en doctrine; yrke apprenticeship. Madam , titel på gifta qvinnor af alla klasser är Mistress förkortadt Mrs. Madam Andersson , Mrs.

Mening åsigt , opinion; betydelse , sense, meaning; afsigt , design; sats , sentence. Midt , — emellan , in the middle, in the midst; — emot , opposite to; — i , in the middle of. Mål tungo- , speech, language, tongue; sak case; syfte- aim; mått measure; måltid meal.

Mån , måtto measure; i någon — , in some measure; ifrig careful of , solicitous about. Månne , do you think? Oarbetad , raw silk, cotton, etc. Ofördragsam , intolerant, illiberal, narrow-minded, bigot; —het , intolerance, bigotry. Ogenerad , free and easy; var — , be at your ease, make yourself comfortable, consider yourself at home, you are quite at liberty.

Om , again, anew, over, over again; omkring about; angående of, upon, concerning, for; huruvida if, whether. Post bref- , post, mail; vakt post, sentinel, guard; sysla employment, place; dörr- post.

Rar ovanlig , rare, uncommon; präktig , dear, excellent, charming, delightful, exquisite. Råd , tillgång fortune, power; jag har icke — , I cannot afford; tillstyrkande counsel, advice; församling senate.

Röra , sätta i rörelse , to move, to stir; vidröra to touch; beveka to move, to affect; — sig , to move; — hop , to mix together. Sams , friends; äro ni icke —? Sats , dosis dose; sprängsats composition; saker som tillsammans bilda ett helt set; ansats jump, leap; gram. Skräda , to reject; mjöl to bolt; bildl.

Slag , blow, stroke, knock; på örat box; pisk- lash, whip; strid battle, fight; klock- stroke; sjukdom fit of apoplexy; puls- beating; sort species, kind, sort; gång turn. Sterbhus , efterlemnad egendom estate of a deceased person ; den aflidnes arfvingar heirs. Stoppa , en pipa to fill; täcken to quilt; korf to stuff; strumpor to darn; till- to stop. Stöta , to thrust, to push, to shock; stötande , shocking; bli stött , to be offended at.

Till , to, at, by; till och med , even; till sjös , by sea; till fots , on foot. Vara , to be, to exist; räcka to last, to continue; taga — på , to take care of; en merchandise, ware. Lonnkvist This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.

March 31, [EBook ] Language: Swedish Character set encoding: A e en, ett; twice a day t°ejs e dē två gånger om dagen. Abaft abaft´ akter om. Abandon aband´n öfvergifva, svika. Abase abēs , nedslå, förödmjuka, göra modfäld. Abash abash´ förvirra, sätta i förlägenhet. Abate abēt nedslå, minska, slå af på priset , minskas, aftaga. Abatement abēt´ment afdrag, rabatt. Abdicate ab´dikēt afsäga sig.

Abdomen abdå̱´m·n underlif, buk. Abide abejd´ vistas; fördraga, tåla. Ability abill´iti förmåga, duglighet, talang. Abject ab´djäkt förkastad, föraktlig; abdjäkt´ förkasta, stöta från sig. Ablaze ablēs brinnande, i brand. Able ēb·l i stånd till, skicklig, duglig. Ableness ēb´ln·ss förmåga, kraft.

Abnormous abnårm´ös regellös, missbildad. Abode abå̱d´ vistelseort, bostad. Abolish abåll´isj afskaffa, upphäfva. Abominate abåmm´inēt afsky, hata. Abortive abår´tiv för tidigt född, omogen, misslyckad.

Abrasion abresj´n afrifning, afnötning. Abreast abräst´ sida vid sida. Abridge abridṡj´ förkorta, sammandraga. Abroad abrå̱d´ ute, utomhus, utomlands. Abrogate ab´rågēt upphäfva, afskaffa. Abruptly abröpt´li oväntadt, plötsligen. Abscess ab´-säss varsår, böld.

Abscond abskånd´ gömma, dölja sig, hålla sig undan. Absolute abs´åljût oinskränkt, sjelfständig. Absorb abså̱rb insuga, uppsluka.

Absorbed in thoughts abså̱rbd in þå̱ts fördjupad i tankar. Abstain abstēn´ afhålla sig. Abstinent abs´tinänt återhållsam, måttlig. Abstract abs´trakt afsöndrad; abstrakt´ afsöndra, afdraga. Abundant abönd´ant öfverflödande, i mängd.

Abuse abjûṡ´ missbruka, bedraga; abjûs´ missbruk, skymf. Accent acks´nt accent, betoning. Acceptance acksäpt´ns accepterad vexel. Acceptation acksäptēsj´n antagen betydelse. Accident ack´sidnt händelse; by — bej — tillfälligtvis.

Accommodate ackåmm´ådēt afpassa, lämpa; passande, öfverensstämmande. Accommodation ackåmmådēsj´n öfverensstämmelse, beqvämlighet. Accompany ackömp´ani ledsaga, ackompagnera. Accomplice ackåm´plis deltagare, medbrottsling; anhängare, biträde.

Accomplish ackåm´plisj utbilda, fullända, smycka, vinna, förtjena. Accomplished ackåm´plisjt utbildad, fulländad.

Accomplishments ackåm´plisjments fullkomligheter, talanger. Accord ackå̱rd´ förena, försona, öfverensstämma. According to ackå̱rding tû enligt. Accordingly ackå̱rdingli i öfverensstämmelse dermed, derefter.

Accoutre ackå̱t´r göra ren, göra grann, pryda. Accredit ackrädd´it gifva förtroende. Accrescent ackräss´nt tilltagande, tillväxande. Accroach ackrå̱tsj´ kapa åt sig, vinna genom svek, bemäktiga sig. Accroachment ackrå̱tsj´m·nt ingrepp i annans rättigheter. Accrue ackrjû´ växa, tilltaga, förökas. Accubation ackjûbēsj´n liggande vid måltiden såsom hos de gamle. Accumbent ackömb´nt till hälften liggande.

Accumulate ackjûm´jûlēt hopa, sammanhopa. Accumulation ackjûmjûlēsj´n hopande, uppstapling. Accuracy ak´kjûrasi noggranhet, sorgfällighet. Accusable ackjûṡ´bl tadelvärd, brottslig. Acerb ēsörb´ bitter, sträf, kärf, omogen. Acetic assätt´ik innehållande ättika. Ache ēk värk, smärta. Achieve attjīv´ utföra, förrätta, fullända. Acid ass´id sur; syra.

Acknowledge acknåll´edṡj erkänna, bekänna. Acknowledgment acknåll´edṡjment erkänsla, tacksamhet. Acquainted ack°ä̱nt´ed bekant med. Acquiesce ack°iäss´ låta sig nöja med ; samtycka. Acquire ack°ejr´ förvärfva, uppnå. Acquisition ack°isissj´n förvärf, vinst. Acre ēk·r plogland 26 sv.

Acrid ack´rid skarp, bitande, bitter. Across akråss´ i kors; tvärs öfver. Act ackt spela om skådespelare , handla, verka, utföra; handling, gerning, beslut. Action acksj´n handling; rättegång. Active ackt´iv verksam, liflig, driftig, idog, behändig, praktisk.

Activity acktivv´iti verksamhet, flit. Actual ack´tjû·l verklig, verksam; nuvarande; — sin , verksynd. Acumen ackjûm´n skarp spets, snille. Acuminate ackjûm´inēt spetsa, skärpa. Acute ackjût´ skarp, fin; an — angle , en spetsig vinkel. Adage ad´idj ordspråk, gammal sägen.

Adapt adapt´ inpassa, vidfoga, lämpa. Aday adē´ om dagen; now-a-days , nau adēs´ , nu för tiden. Add add bifoga, sammanlägga. Addition addisj´n tilläggande, addition. Address addräss´ vända sig till, tilltala; riktning, adress, tilltal; skicklighet. Adhere adhīr´ fasthänga vid.

Adhibit adhibb´it använda, bruka. Adjacent adjēs´nt närgränsande, tillstötande. Adjourn addjörn´ uppskjuta till viss dag. Adjudge addjödṡj´ tillerkänna, tilldöma. Adjust addjöst´ ordna, bringa i öfverensstämmelse med, justera.

Adjutator addjutē´tör hjelpare, biträde. Adjutory ad´djutöri hjelpande, hjelpsam. Admission admissj´n tillträde; ticket of — tick´t åvv — inträdeskort.

Admit admitt´ insläppa, erkänna, tillstå. Admittance admitt´ns tillträde, erkännande. Admonish admånn´isj påminna, varna. Admonition admånnisj´n påminnelse, förmaning. Adoration addårēsj´n tillbedjan, dyrkan. Adore addå̱r´ tillbedja, dyrka. Adorn addå̱rn´ smycka, pryda. Adrift adrift´ i drift. Adult addölt´ vuxen; äldre person.

Adulterate addölt´erēt förfalska, begå äktenskapsbrott. Advantage advan´tedṡj fördel, nytta. Adventure advän´tjûrr äfventyr, händelse; våga, försöka sig på. Adventurer advän´tjûr·r äfventyrare, våghals. Adventurous advän´tjûrös vågsam, djerf, äfventyrlig. Adverb ad´vörb adverb, biord. Adverse addv·rs´ motsatt, oblid, vidrig. Advert addv·rt´ rikta tankarne på, uppmärksamma. Advertise adv·rtejṡ´ underrätta, tillkännagifva.

Advertisement adv·rt´isment, eller adv·rtejṡ´ment , tillkännagifvande, annons. Advisable advejṡ´·bl rådlig, fördelaktig, klok. Advise advejṡ´ råda, berätta, öfverlägga. Adviser advej´sör rådgifvare, uppviglare. Advocate add´våkat advokat, sakförare, försvarare. Affability affabill´iti höflighet, artighet. Affable aff´abl höflig, artig, angenäm i umgänge.

Affair affä̱r affär, åliggande. Affect affäkt´ eftersträfva, låtsa. Affected affäkt´ed angripen, rörd, tillgjord. Affectionate affäksj´nnēt tillgifven, kärleksfull. Affidavit affidē´vit edligt vittnesmål. Affinity affinn´iti slägtskap, frändskap. Affirm aff·rm´ bekräfta, stadfästa. Affirmation affirmēsj´n bekräftelse, påstående. Afflict afflikt´ bedröfva, plåga. Affliction affliksj´n bekymmer, sorg. Affluence aff´lûäns öfverflöd, rikedom. Afford affård´ afgifva, förse, förskaffa; hafva råd till.

Affray affrē´ slagsmål, tumult. Affront affrönt´ möta, antasta, skymfa; skymf, förolämpning. Afloat aflå̱t´ flott, flytande. Afoot afûtt´ till fots. Afraid of affrä̱d åvv rädd för. Afresh affräsh´ på nytt, återigen. Afront afrönt´ midt emot, midt öfver. Aft aft akter, akterut.

After āft·r efter, enligt; sedan, efteråt. Afterwards āft·r°å̱rdṡ derefter, sedermera. Again agänn´ igen, åter. Aged ēdṡjd ålderstigen, gammal.

Agent ēdṡj´nt agent, förvaltare. Aggrandize agg´randejṡ utvidga, förstora. Aggravate agg´ravēt betunga, förvärra.

Aggravation aggravēsj´n förvärrande, förstorande. Aggregate ag´grigēt hopad, förenad; hopa, sammangyttra. Aggress aggräss´ angripa, ge sig i fejd med. Aggrieve aggrīv´ bedröfva, kränka. Aghast aggast´ bestört, förvånad, häpen.

Agile ad´djill snabb, vig. Agility addjill´iti vighet, smidighet, snabbhet. Agitate ad´djitēt sätta i rörelse, oroa, uppviggla. Agitation adjitēsj´n rörelse, oro. Agree aggrī öfverensstämma, passa, bli ense; gå in på. Agreement aggrīm´nt öfverenskommelse, kontrakt. Agriculture agrikölt´tjûr landthushållning, åkerbruk. Aground agraund på grund om fartyg. Ahead ahädd´ framåt, förom, föröfver.

Aid ēd hjelpa, bistå; hjelp, bistånd. Ail ēl vara opasslig, smärta; what ails you? Aim ēm sigta, eftertrakta; sigte, riktning, mål, afsigt. Air ä̱r luft, melodi, utseende. Ajar adjār på glänt. Akin akin´ i slägt med. Alacrity allack´riti glädtighet, liflighet. Alarm alārm larma; buller, larm. Albeit å̱lbi´it ehuru, oaktadt. Albion all´biån England poetisk benämning. Album al´böm stambok, album. Alert al·rt´ liflig, pigg. Algebra al´djibra algebra, bokstafsräkning. Alias all´ias annars, eljest; fingeradt, falskt namn.

Alibi al´ibi en anklagad persons vistelse på annan ort, än der förbrytelsen skett. Alien ali´ön främmande, utländsk. Alight alejt´ stiga af.

Alike alejk´ lika, liksom. Aliment all´iment föda, näring. Alimony al´imönni underhåll, som tilldömes en hustru vid äktenskapsskilnad. Alive alejv´ lefvande, liflig.

All å̱l all, hel och hållen. Allege allädṡj´ anföra, bevisa. Alley all´i allé, gränd. Alligator alligē´tör kajman, ett slags krokodil. Allow allau´ tillåta, erkänna, tåla. Allowance allau´ns underhåll, pension, tillåtelse. Alloy allåj´ blanda metaller , legera. Allude alljûd´ syfta, anspela på to. Alluminate alljû´minēt illuminera, belägga med färger. Ally allej´ bundsförvandt; förena. Aloft alåft´ högt upp, i höjden, till väders. Alone alå̱n ensam, endast.

Along alång´ jemt med, längs med; come — kömm — kom med! Aloud alaud´ högt, med hög röst. Alp alp högt berg ursprungligen med snötäckta spetsar. Alpine al´pin förekommande i alptrakter; alpbo. Alphabet al´fabät alfabet, A-B-C.

Also å̱l´så̱ äfven, också. Alter å̱l´t·r förändra; ändras. Alteration å̱lt·rēsj´n förändring, sinnesrörelse. Alternate alt·r´nēt omvexlande, ömsevis. Alternative alt·r´nativv val mellan tvänne saker, endera af två, alternativ. Altitude al´titjûd höjd ett bergs öfver hafsytan ; höghet, ädelhet. Altogether å̱ltûgäŧŧ´·r helt och hållet. Always å̱l°ēṡ alltid, beständigt.

Amateur ammatēr´ konstälskare, dilettant. Amaze amēṡ förfära, förvåna. Ambush am´bösj bakhåll, försåt. Amend amänd´ förbättra, rätta. Amends amänd´ṡ ersättning, upprättelse. Amid, Amidst amidd´, —st midt ibland. Amiss amiss´ illa till pass, otjenligt, orätt. Among, Amongst amöng´, —st bland. Amorous amm´årös kär, öm, förälskad. Amount amaunt´ belöpa sig till ; belopp.

Bristols domkyrka, Bristol, England. Edinburg, Skottlands hufvudstad, från Calton Hill. Triumfbågen i Paris, upprest af Napoleon Bonapart till minne af hans segrar. Utsigt öfver Seine-floden och Paris från domkyrkan Notre Dame. Det stora klocktornet i Brygge, Belgien. Utsigt öfver staden Strassburg i Tyskland från St. Vy från Venedig, Italien. Gloria Dei, svenska kyrkan i Philadelphia. Utsigt öfver hamnen i Genua, Italien. Kejserliga operahuset i Wien, Österrike.

Grupp af invånare från Färöarne i norra Atlantiska Oceanen. Benares, Indiens heliga Stad vid floden Ganges. Vy från staden Seringham, Indien. Byn Tengaroung på Borneo. Höfding från Fidjiöarna i Stilla Oceanen.

By på Mindanao, ögruppen Filippinerna i Stilla Oceanen. Egyptens stora Pyramider samt Sfinxen vid Djisa. Ackurat , accurate, punctual. Adam , Adam; afkläda sig den gamle — to strip off old A.

Addera , to add up. Adla , to ennoble. Adjö , good bye, farewell. Adoptera , to adopt. Adress , address, direction. Advokat , advocate, lawyer, attorney. Af , of, by, with.

Afbedja , to beg pardon for. Afbetala , to pay off. Afbida , to wait for, to stay for, to attend, to expect, to abide. Afbrott , uppehåll , interruption, stop; kontrast contrast. Afbruten , broken, interrupted. Afbryta , to break off, to discontinue, to suspend. Afbräck , damage, loss. Afböja , en olycka , to avert, ett hugg to ward off; ett anbud to decline. Afbön , apology, amends; deprecation. Afbörda sig , to discharge. Afdela , to divide. Afdika , to drain, to underditch.

Afdrag , subtraction, deduction. Afdunsta , to evaporate. Affall , desertion, defection; afskräde offal, garbage. Affalla , to fall off, to desert. Affisch , play bill. Afflytta , to remove. Affyra , to discharge, to fire. Affällig , defective, apostatical. Affärd , departure, dispatch. Afföda , progeny, offspring, issue, brood, breed.

Afgift , duty, impost, excise. Afgifva , to give, to deliver, to return, to render. Afgå , to go off, to depart. Afgöra , to decide, to settle.

Afhålla sig , to forbear, to abstain from. Afhöra , to hear, to listen to. Afkastning , rent, revenue. Afkläda , to undress, to unclothe, to strip. Afkunna , to proclaim, to publish. Afla , to conceive. Aflagd , to cast off; aflagda kläder , cast off clothes. Afleda , to divert. Aflemna , to deliver. Aflida , to expire, to die, to decease; den aflidne , the deceased. Aflopp , drain, channel. Aflång , oblong, oval. Aflägga , to set aside, to lay by; — besök , to pay a visit. Aflägsen , remote, distant.

Aflägsna sig , to withdraw, to remove. Aflöna , to pay. Aflöpa , to turn out. Aflösa , to untie, to unbind; gifva aflösning , to absolve. Afmarsch , departure, decampment. Afmåla , to depict. Afmärgla , to emaciate, to macerate. Afpassa , to suit, to adopt, to adjust. Afresa , to depart; departure. Afrunda , to round. Afråda , to dissuade. Afrätta , to execute, to send to death. Afrödja , to clear, to clear away. Afröjd mark , cleared ground.

Afse , to aim at, to tend to. Afseende , respect, regard, intent, intention, purpose. Afsegla , to sail, to set sail, to leave. Afsides , aside, apart. Afsigt , view, end, purpose, intention, design. Afskaffa , to abolish, to repeal. Afsked , discharge, dismission; farväl leave, farewell. Afskedsstund , parting moment. Afskicka , to send off, to dispatch. Afskild , separated, detached, separate. Afskilja , to separate from , to detach.

Afskrap , scrapings, dregs. Afskrifva , to copy. Afskräcka , to deter, to discourage from. Afskräde , refuse, offal, garbage. Afsky , aversion, abhorrence; to detest.

Afsluta , to complete, to accomplish, to finish. Afslå , to refuse, to deny; to repulse. Afslöja , to unveil, to disclose. Afsmak , disgust, dislike. Afsmalna , to decrease, to taper. Afsnäsa , to cut off, to snap off. Afsomna , to go asleep, to depart. Afspegla , to reflect. Afstanna , to stop, to come to a stand. Afstå , to desist, to give up, to yield up. Afsvalna , to cool, to get cool.

Afsvärja , to abjure, to swear off. Afsäga sig , to resign, to give up. Afsända , to send, to send off. Afsätta , to remove, to depose, to dethrone.

Afsöndra , to segregate, to detach. Aftaga , to take off, to decrease. Aftal , agreement, stipulation, appointment. Afton , evening, even. Aftorka , to wipe. Aftryck , impression, copy, print. Afträda , to assign, to cede. Aftåg , retreat, departure. Afund , envy, grudge. Afvakta , to wait for. Afvel , breed, race. Afvig , inside out.

Afvika , to turn off, to leave, to depart. Afvisa , to show off, to turn off. Afväpna , to disarm. Afvärja , to ward off. Afyttra , to sell. Aga , correction, castigation; to castigate. Agg , grudge, rancor. Agn , på säd husk; vid fiske bait. Akt , dokument, högtidlighet , act; uppmärksamhet care. Akta , to take care of; se Värdera. Akta sig , to take care. Aktning , esteem, respect, regard, deference. Ian Clews, sång, Ronnie Leahy.

John Squire, sologitarr, och Ian Brown, sång. Bill Elliott, sång, och Bobby Purvis, sång. Nedre reden från vänster: Terry Beal, sologitarr, och John Bonham, trummor.

Chris Spedding, gitarr, Busta Cherry Jones, bas. Mick Richardson, trummor, och Jimmy Royal, sång. John Edwards, bas, Alien, sång, Filf, gitarr, och Auntie, trummor. SKY Från vänster: SLIK Från vänster: Eddie "Duke" Edwards, trummor, och John Finley, sång. ROAD Från vänster: ROSS Från vänster: ROST Från vänster: Undre raden från vänster: RUBY Från vänster: PKM Från vänster: Don Valley, bas, Ricky Bruhn, kompgitarr. POCO Från vänster: Tim Munns, bas, Kenny White, kompgitarr, B.

MC 5 Från vänster: Dixie Dean, bas, Jim Evans, gitarr. MEJA Från vänster: Ruth Underwood, percussion, och Chester Thompson, trummor. MOTT Från vänster: Olle Nyberg, keyboards, och Göran Ekstrand, sång. NAZZ Från vänster: A Från vänster: ON Från vänster: ORUP Från vänster: Lee, gitarr, och Don Airey, keyboards. Ian Kewley, keyboards, Robin Le Mesurier, gitarr. LION Från vänster: LOVE Från vänster: Bob Alan Broad, keyboards. Sittande till höger i mitten: Billy Powell, keyboards, och Cassie Gaines, sång.

Martin Jackson, trummor, och John McGeoch, gitarr. MAN Från vänster: Noel McCalla, sång, Steve Kinch, bas. IF Från vänster: INXS Från vänster: JADE Från vänster: Tony Clarkson, kompgitarr, John Bonham. Gerry Jerry Hogan, steelgitarr, Jamie Gunn, gitarr. JET Från vänster: JIVA Från vänster: JUDE Från vänster: John Pugh, saxofon, och Colin Maxwell, sång. Hassan Bah, percussion, och Kenny Håkansson, gitarr. KGB Från vänster: KHAN Från vänster: Ray Soaper, keyboards, Roger Truth, trummor.

I mitten; Johnny Kidd, sång. Nick Simper, bas, och Mick Stewart, gitarr. KISS Från vänster: GASS Från vänster: GIRL Från vänster: GO-GO's Från vänster: GONG Från vänster: GRIN Från vänster: GTR Från vänster: Peter Smoliansky, trummor, Christian Falk, bas.

John Ware, trummor, Glen D. Richard Sinclair, bas och sång, Dave Stewart, keyboards. Pip Pyle, trummor, ochPhil Miller, gitarr. Mick Weaver, keyboards, percussion, Eric Dillon, trummor.

Jim Leverton, bas, sång, Miller Anderson, gitarr, sång. Peter Dines, keyboards, gitarr, sång. HOBO Från vänster: HONK Från vänster: HSAS Från vänster: Alan "Tweke" Lewis, sologitarr. DORO Från vänster: EASY Från vänster: Andra raden från vänster: EELS Från vänster: William David "Davey" Lutton,. ELF Från vänster: Robert A Johnson, gitarr, Mike Deacon. Tracey Thorn, sång, och Ben Watt, piano. Brian Breeze, gitarr, och Phil Ryan, keyboards.

FELT Från vänster: Längst ned från vänster: FREE Från vänster: FUGS Från vänster: Andy Ward, trummor, Dave Sinclair, keyboards.

. SKY Från vänster: Cast kāst kasta, bortkasta; kast, slag; form; — iron — ej·rn gjutjern; — clothes — klå̱ṡ aflagda kläder. Begrafningburial, funeral. Fall få̱l falla; — short — sjårt fattas, icke räka till; — in love with — in lövv °iŧŧ bli kär i; — fall, sluttning. En nutida grek från ön Kreta. Dd kupa gay foxy di escort

Dd kupa gay foxy di escort

Besked , information, account; gifva besked om , to give an account of; med — , properly. Beskära tilldela , to assign, to bestow; det var honom icke beskärdt , it was not assigned to ell.

Beslag , plate, boss, spangle; gripande seizure, embargo; lägga — på , to lay hold of. Beslutsamhet , resoluteness, vanl. Besmitta , to infect, to communicate a disease to, to taint, to contaminate, to pollute, to corrupt. Bestrida förneka , to dispute, to contradict, to gainsay; sköta to manage, to perform, to administer; en utgift to defray.

Bestyrkande , certification, attestation, verification, affirmation, confirmation, corroboration. Bestå utgöra , to consist of ; fortvara to continue; bekosta to bestow upon ; lyckligt genomgå to stand, to endure; — profvet , to stand the test. Beställa , to order; bestyra to do; ha mycket att — , to have a great deal to do; to take care of, to attend to, to think about. Bevinga , to be-wing, to wing; fruktan bevingar flykten , fears add wings to fright.

Bevåg , risk, på eget bevåg , at ell. Bevändt med , of value, valuable; är det något — med det? Bikta , to confess; — sig , to confess; bikta sig för presten , to confess to the minister. Bilda skapa , to form, to fashion, to shape; förädla to cultivate, to improve. Bjuda befalla , to bid, to command; erbjuda to offer; inbjuda to invite.

Blifva , to be, to become, to get, to grow, to turn; — qvar , to remain, to be left; låt bli honom , let him alone. Bo fogelbo , nest; bohag furniture, property; Stockholms— , inhabitant of S. Bud befallning , order, commandment; anbud bidding, offer; budskap message; budbärare messenger.

Dag , day; i dag , to-day; fjorton dar , a fortnight; härom dagen , the other day; hurdags? Drag , dragande , pull; luft- draught; penn- stroke; anlets- feature; i schack move; karakters- trait; ur en pipa whiff.

Drift instinkt , impulse, motion, instinct; kraft activity; kreaturs- drove; gyckel mockery. Drifva förmå , to compel, to urge, to carry; skämta to jest; gå sysslolös to lounge; snö— , drift of snow. Efterfrågan , inquiry, demand; denna vara röner stor — , this article is in great demand. Fack rum i allm. Fall , fall, downfall; händelse case, event; i — , in case; i alla — , at all events. Famn , embrace, arms; mått fathom; ved- cord; taga i — , to hug, to embrace.

Fantisera , to dream, to build castles in the air ; under feber to wander, to be delirious. Fara en , danger, peril, risk, hazard; att to travel, to journey, to depart; åka to drive. Fikon , fig; fick du — Zakarias?

I hope you liked it? Fnurra , knot; det kom en fnurra på tråden , something got into the way; something got wrong between them. Fog anspråk , justice; med allt fog , in good justice; with good reason ell. Foga , to join; anordna to order; — sig i , to submit to , to yield to , to comply with.

Frid , peace; —full , peaceful; —lysa , to forbid; —lös , peaceless; —sam , peaceable. Fråga att , to ask about , to question, to interrogate, to inquire for, about ; en question, interrogation. Få , few; några — , a few; — erhålla to get, to obtain; tillåtas to be permitted, may. Fälla tappa , to drop; slå omkull to cast, to knock down; nedhugga to fell; dömma skyldig to condemn; — tårar , to shed tears. Föda få ungar , to bear; nära to feed, to nourish; alstra to breed, to produce; en food, aliment.

För alltför , too; framför before; i stället — , instead of; — att , in order to; — en vecka sedan , a week ago; — alltid , for ever; — min del , as for me, for my part. Förbinda sår , to tie up; förena to knit together, to join; förpligtiga to oblige, to engage. Förekomma förebygga , to prevent, to obviate; hända to occur; synas to appear, till förekommande af , in order to prevent. Föreställa visa , to expose, to show; afbilda to represent; presentera to present; — sig , to imagine, to think.

Företräde tillträde , admission; rang precedence; i rättigheter prerogative, preference. Förgå förflyta , to pass away, to vanish; — sig , to offend, to injure; förgås , to perish, to be lost. Förläna , to grant to , to bestow upon , to confer upon ; to endow with ; — mig kraft, O Gud!

Försjunka , to sink, to get ell. Gifva , to give; — efter , to yield; — sig , to surrender; det gifves , there is. Hålla , to hold, to keep; — af , to be fond of; — med , to agree with ; — på med , to be about.

Klocka , fickur watch; väggklocka clock; ring- bell; hvad är klockan? Led stygg , odious; slägt- degree; af soldater rank; fogning joint; i kedja link. Lik ett , corpse, dead body; liknande similar; till utseende like, alike; till antal equal.

Ljus klar , light, bright, clear; sken light; talg-, stearin- candle; vax- taper. Låna af , to borrow from ; till to lend to , to loan, — ut mot ränta , to loan on interest.

Lära , to teach; — sig , to learn; — utantill , to learn by heart; — en doctrine; yrke apprenticeship. Madam , titel på gifta qvinnor af alla klasser är Mistress förkortadt Mrs. Madam Andersson , Mrs.

Mening åsigt , opinion; betydelse , sense, meaning; afsigt , design; sats , sentence. Midt , — emellan , in the middle, in the midst; — emot , opposite to; — i , in the middle of. Mål tungo- , speech, language, tongue; sak case; syfte- aim; mått measure; måltid meal. Mån , måtto measure; i någon — , in some measure; ifrig careful of , solicitous about. Månne , do you think? Oarbetad , raw silk, cotton, etc. Ofördragsam , intolerant, illiberal, narrow-minded, bigot; —het , intolerance, bigotry.

Ogenerad , free and easy; var — , be at your ease, make yourself comfortable, consider yourself at home, you are quite at liberty. Om , again, anew, over, over again; omkring about; angående of, upon, concerning, for; huruvida if, whether. Post bref- , post, mail; vakt post, sentinel, guard; sysla employment, place; dörr- post. Rar ovanlig , rare, uncommon; präktig , dear, excellent, charming, delightful, exquisite.

Råd , tillgång fortune, power; jag har icke — , I cannot afford; tillstyrkande counsel, advice; församling senate. Röra , sätta i rörelse , to move, to stir; vidröra to touch; beveka to move, to affect; — sig , to move; — hop , to mix together. Sams , friends; äro ni icke —? Sats , dosis dose; sprängsats composition; saker som tillsammans bilda ett helt set; ansats jump, leap; gram.

Skräda , to reject; mjöl to bolt; bildl. Slag , blow, stroke, knock; på örat box; pisk- lash, whip; strid battle, fight; klock- stroke; sjukdom fit of apoplexy; puls- beating; sort species, kind, sort; gång turn.

Sterbhus , efterlemnad egendom estate of a deceased person ; den aflidnes arfvingar heirs. Stoppa , en pipa to fill; täcken to quilt; korf to stuff; strumpor to darn; till- to stop. Stöta , to thrust, to push, to shock; stötande , shocking; bli stött , to be offended at. Till , to, at, by; till och med , even; till sjös , by sea; till fots , on foot.

Vara , to be, to exist; räcka to last, to continue; taga — på , to take care of; en merchandise, ware. Lonnkvist This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www. March 31, [EBook ] Language: Swedish Character set encoding: A e en, ett; twice a day t°ejs e dē två gånger om dagen. Abaft abaft´ akter om.

Abandon aband´n öfvergifva, svika. Abase abēs , nedslå, förödmjuka, göra modfäld. Abash abash´ förvirra, sätta i förlägenhet. Abate abēt nedslå, minska, slå af på priset , minskas, aftaga. Abatement abēt´ment afdrag, rabatt. Abdicate ab´dikēt afsäga sig.

Abdomen abdå̱´m·n underlif, buk. Abide abejd´ vistas; fördraga, tåla. Ability abill´iti förmåga, duglighet, talang. Abject ab´djäkt förkastad, föraktlig; abdjäkt´ förkasta, stöta från sig. Ablaze ablēs brinnande, i brand.

Able ēb·l i stånd till, skicklig, duglig. Ableness ēb´ln·ss förmåga, kraft. Abnormous abnårm´ös regellös, missbildad. Abode abå̱d´ vistelseort, bostad.

Abolish abåll´isj afskaffa, upphäfva. Abominate abåmm´inēt afsky, hata. Abortive abår´tiv för tidigt född, omogen, misslyckad. Abrasion abresj´n afrifning, afnötning.

Abreast abräst´ sida vid sida. Abridge abridṡj´ förkorta, sammandraga. Abroad abrå̱d´ ute, utomhus, utomlands. Abrogate ab´rågēt upphäfva, afskaffa. Abruptly abröpt´li oväntadt, plötsligen. Abscess ab´-säss varsår, böld. Abscond abskånd´ gömma, dölja sig, hålla sig undan. Absolute abs´åljût oinskränkt, sjelfständig. Absorb abså̱rb insuga, uppsluka. Absorbed in thoughts abså̱rbd in þå̱ts fördjupad i tankar. Abstain abstēn´ afhålla sig. Abstinent abs´tinänt återhållsam, måttlig. Abstract abs´trakt afsöndrad; abstrakt´ afsöndra, afdraga.

Abundant abönd´ant öfverflödande, i mängd. Abuse abjûṡ´ missbruka, bedraga; abjûs´ missbruk, skymf. Accent acks´nt accent, betoning. Acceptance acksäpt´ns accepterad vexel. Acceptation acksäptēsj´n antagen betydelse.

Accident ack´sidnt händelse; by — bej — tillfälligtvis. Accommodate ackåmm´ådēt afpassa, lämpa; passande, öfverensstämmande. Accommodation ackåmmådēsj´n öfverensstämmelse, beqvämlighet. Accompany ackömp´ani ledsaga, ackompagnera. Accomplice ackåm´plis deltagare, medbrottsling; anhängare, biträde. Accomplish ackåm´plisj utbilda, fullända, smycka, vinna, förtjena. Accomplished ackåm´plisjt utbildad, fulländad. Accomplishments ackåm´plisjments fullkomligheter, talanger. Accord ackå̱rd´ förena, försona, öfverensstämma.

According to ackå̱rding tû enligt. Accordingly ackå̱rdingli i öfverensstämmelse dermed, derefter. Accoutre ackå̱t´r göra ren, göra grann, pryda. Accredit ackrädd´it gifva förtroende. Accrescent ackräss´nt tilltagande, tillväxande.

Accroach ackrå̱tsj´ kapa åt sig, vinna genom svek, bemäktiga sig. Accroachment ackrå̱tsj´m·nt ingrepp i annans rättigheter. Accrue ackrjû´ växa, tilltaga, förökas. Accubation ackjûbēsj´n liggande vid måltiden såsom hos de gamle. Accumbent ackömb´nt till hälften liggande. Accumulate ackjûm´jûlēt hopa, sammanhopa. Accumulation ackjûmjûlēsj´n hopande, uppstapling.

Accuracy ak´kjûrasi noggranhet, sorgfällighet. Accusable ackjûṡ´bl tadelvärd, brottslig. Acerb ēsörb´ bitter, sträf, kärf, omogen. Acetic assätt´ik innehållande ättika. Ache ēk värk, smärta. Achieve attjīv´ utföra, förrätta, fullända. Acid ass´id sur; syra. Acknowledge acknåll´edṡj erkänna, bekänna. Acknowledgment acknåll´edṡjment erkänsla, tacksamhet.

Acquainted ack°ä̱nt´ed bekant med. Acquiesce ack°iäss´ låta sig nöja med ; samtycka. Acquire ack°ejr´ förvärfva, uppnå. Acquisition ack°isissj´n förvärf, vinst.

Acre ēk·r plogland 26 sv. Acrid ack´rid skarp, bitande, bitter. Across akråss´ i kors; tvärs öfver. Act ackt spela om skådespelare , handla, verka, utföra; handling, gerning, beslut.

Action acksj´n handling; rättegång. Active ackt´iv verksam, liflig, driftig, idog, behändig, praktisk. Activity acktivv´iti verksamhet, flit.

Actual ack´tjû·l verklig, verksam; nuvarande; — sin , verksynd. Acumen ackjûm´n skarp spets, snille. Acuminate ackjûm´inēt spetsa, skärpa. Acute ackjût´ skarp, fin; an — angle , en spetsig vinkel. Adage ad´idj ordspråk, gammal sägen. Adapt adapt´ inpassa, vidfoga, lämpa. Aday adē´ om dagen; now-a-days , nau adēs´ , nu för tiden. Add add bifoga, sammanlägga. Addition addisj´n tilläggande, addition. Address addräss´ vända sig till, tilltala; riktning, adress, tilltal; skicklighet.

Adhere adhīr´ fasthänga vid. Adhibit adhibb´it använda, bruka. Adjacent adjēs´nt närgränsande, tillstötande. Adjourn addjörn´ uppskjuta till viss dag. Adjudge addjödṡj´ tillerkänna, tilldöma.

Adjust addjöst´ ordna, bringa i öfverensstämmelse med, justera. Adjutator addjutē´tör hjelpare, biträde. Adjutory ad´djutöri hjelpande, hjelpsam. Admission admissj´n tillträde; ticket of — tick´t åvv — inträdeskort. Admit admitt´ insläppa, erkänna, tillstå. Admittance admitt´ns tillträde, erkännande. Admonish admånn´isj påminna, varna. Admonition admånnisj´n påminnelse, förmaning. Adoration addårēsj´n tillbedjan, dyrkan. Adore addå̱r´ tillbedja, dyrka. Adorn addå̱rn´ smycka, pryda.

Adrift adrift´ i drift. Adult addölt´ vuxen; äldre person. Adulterate addölt´erēt förfalska, begå äktenskapsbrott. Advantage advan´tedṡj fördel, nytta. Adventure advän´tjûrr äfventyr, händelse; våga, försöka sig på. Adventurer advän´tjûr·r äfventyrare, våghals. Adventurous advän´tjûrös vågsam, djerf, äfventyrlig. Adverb ad´vörb adverb, biord. Adverse addv·rs´ motsatt, oblid, vidrig. Advert addv·rt´ rikta tankarne på, uppmärksamma.

Advertise adv·rtejṡ´ underrätta, tillkännagifva. Advertisement adv·rt´isment, eller adv·rtejṡ´ment , tillkännagifvande, annons. Advisable advejṡ´·bl rådlig, fördelaktig, klok. Advise advejṡ´ råda, berätta, öfverlägga. Adviser advej´sör rådgifvare, uppviglare. Advocate add´våkat advokat, sakförare, försvarare. Affability affabill´iti höflighet, artighet. Affable aff´abl höflig, artig, angenäm i umgänge. Affair affä̱r affär, åliggande.

Affect affäkt´ eftersträfva, låtsa. Affected affäkt´ed angripen, rörd, tillgjord. Affectionate affäksj´nnēt tillgifven, kärleksfull. Affidavit affidē´vit edligt vittnesmål. Affinity affinn´iti slägtskap, frändskap. Affirm aff·rm´ bekräfta, stadfästa. Affirmation affirmēsj´n bekräftelse, påstående. Afflict afflikt´ bedröfva, plåga. Affliction affliksj´n bekymmer, sorg. Affluence aff´lûäns öfverflöd, rikedom. Afford affård´ afgifva, förse, förskaffa; hafva råd till.

Affray affrē´ slagsmål, tumult. Affront affrönt´ möta, antasta, skymfa; skymf, förolämpning. Afloat aflå̱t´ flott, flytande. Afoot afûtt´ till fots. Afraid of affrä̱d åvv rädd för. Afresh affräsh´ på nytt, återigen. Afront afrönt´ midt emot, midt öfver. Aft aft akter, akterut. After āft·r efter, enligt; sedan, efteråt.

Afterwards āft·r°å̱rdṡ derefter, sedermera. Again agänn´ igen, åter. Aged ēdṡjd ålderstigen, gammal. Agent ēdṡj´nt agent, förvaltare. Aggrandize agg´randejṡ utvidga, förstora. Aggravate agg´ravēt betunga, förvärra. Aggravation aggravēsj´n förvärrande, förstorande. Aggregate ag´grigēt hopad, förenad; hopa, sammangyttra. Aggress aggräss´ angripa, ge sig i fejd med. Aggrieve aggrīv´ bedröfva, kränka.

Aghast aggast´ bestört, förvånad, häpen. Agile ad´djill snabb, vig. Agility addjill´iti vighet, smidighet, snabbhet. Agitate ad´djitēt sätta i rörelse, oroa, uppviggla. Agitation adjitēsj´n rörelse, oro. Agree aggrī öfverensstämma, passa, bli ense; gå in på. Agreement aggrīm´nt öfverenskommelse, kontrakt. Agriculture agrikölt´tjûr landthushållning, åkerbruk. Aground agraund på grund om fartyg. Ahead ahädd´ framåt, förom, föröfver.

Aid ēd hjelpa, bistå; hjelp, bistånd. Ail ēl vara opasslig, smärta; what ails you? Aim ēm sigta, eftertrakta; sigte, riktning, mål, afsigt. Air ä̱r luft, melodi, utseende. Ajar adjār på glänt.

Akin akin´ i slägt med. Alacrity allack´riti glädtighet, liflighet. Alarm alārm larma; buller, larm. Albeit å̱lbi´it ehuru, oaktadt. Albion all´biån England poetisk benämning.

Album al´böm stambok, album. Alert al·rt´ liflig, pigg. Algebra al´djibra algebra, bokstafsräkning. Alias all´ias annars, eljest; fingeradt, falskt namn. Alibi al´ibi en anklagad persons vistelse på annan ort, än der förbrytelsen skett. Alien ali´ön främmande, utländsk. Alight alejt´ stiga af. Alike alejk´ lika, liksom. Aliment all´iment föda, näring. Alimony al´imönni underhåll, som tilldömes en hustru vid äktenskapsskilnad.

Alive alejv´ lefvande, liflig. All å̱l all, hel och hållen. Allege allädṡj´ anföra, bevisa. Alley all´i allé, gränd. Alligator alligē´tör kajman, ett slags krokodil. Allow allau´ tillåta, erkänna, tåla. Allowance allau´ns underhåll, pension, tillåtelse. Alloy allåj´ blanda metaller , legera. Allude alljûd´ syfta, anspela på to. Alluminate alljû´minēt illuminera, belägga med färger. Ally allej´ bundsförvandt; förena. Aloft alåft´ högt upp, i höjden, till väders.

Alone alå̱n ensam, endast. Along alång´ jemt med, längs med; come — kömm — kom med! Aloud alaud´ högt, med hög röst. Alp alp högt berg ursprungligen med snötäckta spetsar. Alpine al´pin förekommande i alptrakter; alpbo. Alphabet al´fabät alfabet, A-B-C. Also å̱l´så̱ äfven, också. Alter å̱l´t·r förändra; ändras. Alteration å̱lt·rēsj´n förändring, sinnesrörelse. Alternate alt·r´nēt omvexlande, ömsevis. Alternative alt·r´nativv val mellan tvänne saker, endera af två, alternativ.

Altitude al´titjûd höjd ett bergs öfver hafsytan ; höghet, ädelhet. Altogether å̱ltûgäŧŧ´·r helt och hållet. Always å̱l°ēṡ alltid, beständigt. Amateur ammatēr´ konstälskare, dilettant. Amaze amēṡ förfära, förvåna. Ambush am´bösj bakhåll, försåt. Amend amänd´ förbättra, rätta. Amends amänd´ṡ ersättning, upprättelse. Amid, Amidst amidd´, —st midt ibland. Amiss amiss´ illa till pass, otjenligt, orätt.

Among, Amongst amöng´, —st bland. Amorous amm´årös kär, öm, förälskad. Amount amaunt´ belöpa sig till ; belopp. Bristols domkyrka, Bristol, England. Edinburg, Skottlands hufvudstad, från Calton Hill. Triumfbågen i Paris, upprest af Napoleon Bonapart till minne af hans segrar. Utsigt öfver Seine-floden och Paris från domkyrkan Notre Dame. Det stora klocktornet i Brygge, Belgien. Utsigt öfver staden Strassburg i Tyskland från St. Vy från Venedig, Italien. Gloria Dei, svenska kyrkan i Philadelphia.

Utsigt öfver hamnen i Genua, Italien. Kejserliga operahuset i Wien, Österrike. Grupp af invånare från Färöarne i norra Atlantiska Oceanen. Benares, Indiens heliga Stad vid floden Ganges. Vy från staden Seringham, Indien.

Byn Tengaroung på Borneo. Höfding från Fidjiöarna i Stilla Oceanen. By på Mindanao, ögruppen Filippinerna i Stilla Oceanen. Egyptens stora Pyramider samt Sfinxen vid Djisa. Ackurat , accurate, punctual. Adam , Adam; afkläda sig den gamle — to strip off old A. Addera , to add up. Adla , to ennoble.

Adjö , good bye, farewell. Adoptera , to adopt. Adress , address, direction. Advokat , advocate, lawyer, attorney. Af , of, by, with. Afbedja , to beg pardon for. Afbetala , to pay off. Afbida , to wait for, to stay for, to attend, to expect, to abide. Afbrott , uppehåll , interruption, stop; kontrast contrast. Afbruten , broken, interrupted. Afbryta , to break off, to discontinue, to suspend.

Afbräck , damage, loss. Afböja , en olycka , to avert, ett hugg to ward off; ett anbud to decline. Afbön , apology, amends; deprecation. Afbörda sig , to discharge. Afdela , to divide. Afdika , to drain, to underditch. Afdrag , subtraction, deduction. Afdunsta , to evaporate.

Affall , desertion, defection; afskräde offal, garbage. Affalla , to fall off, to desert. Affisch , play bill. Afflytta , to remove. Affyra , to discharge, to fire.

Affällig , defective, apostatical. Affärd , departure, dispatch. Afföda , progeny, offspring, issue, brood, breed. Afgift , duty, impost, excise. Afgifva , to give, to deliver, to return, to render. Afgå , to go off, to depart. Afgöra , to decide, to settle. Afhålla sig , to forbear, to abstain from. Afhöra , to hear, to listen to. Afkastning , rent, revenue. Afkläda , to undress, to unclothe, to strip. Afkunna , to proclaim, to publish. Afla , to conceive. Aflagd , to cast off; aflagda kläder , cast off clothes.

Afleda , to divert. Aflemna , to deliver. Aflida , to expire, to die, to decease; den aflidne , the deceased. Aflopp , drain, channel. Aflång , oblong, oval. Aflägga , to set aside, to lay by; — besök , to pay a visit. Aflägsen , remote, distant. Aflägsna sig , to withdraw, to remove. Aflöna , to pay. Aflöpa , to turn out.

Aflösa , to untie, to unbind; gifva aflösning , to absolve. Afmarsch , departure, decampment. Afmåla , to depict. Afmärgla , to emaciate, to macerate. Afpassa , to suit, to adopt, to adjust. Afresa , to depart; departure. Afrunda , to round. Afråda , to dissuade. Afrätta , to execute, to send to death.

Afrödja , to clear, to clear away. Afröjd mark , cleared ground. Afse , to aim at, to tend to. Afseende , respect, regard, intent, intention, purpose.

Afsegla , to sail, to set sail, to leave. Afsides , aside, apart. Afsigt , view, end, purpose, intention, design. Afskaffa , to abolish, to repeal. Afsked , discharge, dismission; farväl leave, farewell.

Afskedsstund , parting moment. Afskicka , to send off, to dispatch. Afskild , separated, detached, separate. Afskilja , to separate from , to detach. Afskrap , scrapings, dregs. Afskrifva , to copy. Afskräcka , to deter, to discourage from. Afskräde , refuse, offal, garbage. Afsky , aversion, abhorrence; to detest. Afsluta , to complete, to accomplish, to finish. Afslå , to refuse, to deny; to repulse.

Afslöja , to unveil, to disclose. Afsmak , disgust, dislike. Afsmalna , to decrease, to taper. Afsnäsa , to cut off, to snap off. Afsomna , to go asleep, to depart. Afspegla , to reflect. Afstanna , to stop, to come to a stand. Afstå , to desist, to give up, to yield up.

Afsvalna , to cool, to get cool. Afsvärja , to abjure, to swear off. Afsäga sig , to resign, to give up. Afsända , to send, to send off. Afsätta , to remove, to depose, to dethrone.

Afsöndra , to segregate, to detach. Aftaga , to take off, to decrease. Aftal , agreement, stipulation, appointment. Afton , evening, even. Aftorka , to wipe. Aftryck , impression, copy, print. Afträda , to assign, to cede.

Aftåg , retreat, departure. Afund , envy, grudge. Afvakta , to wait for. Afvel , breed, race. Afvig , inside out. Afvika , to turn off, to leave, to depart. Afvisa , to show off, to turn off. Afväpna , to disarm. Afvärja , to ward off.

Afyttra , to sell. Aga , correction, castigation; to castigate. Agg , grudge, rancor. Agn , på säd husk; vid fiske bait. Akt , dokument, högtidlighet , act; uppmärksamhet care. Akta , to take care of; se Värdera. Akta sig , to take care. Aktning , esteem, respect, regard, deference.

Aktie , action, stock, share. Aktsam , careful, watchful. Alarm , alarm, noise. All , all, every. Allahanda , various, several. Alldeles , entirely, quite. Allesamman , every one. Allmagt , allmightiness, omnipotence. Allmoge , peasantry, country-people, yeomanry. Allmän , public, common, popular, vulgar, trivial. Allra , very, of all, most, by far. Alls , at all; — intet , nothing at all. Allsmägtig , omnipotent, almighty. Allt , all, everything. Alltid , always, ever. Allting , every thing.

Alltså , thus, consequently. Allvar , earnest, seriousness. Alm , elm, elm-tree. Almanacka , almanac, calendar. Almosa , alms, charity. Alster , produce, breed, production. Alstra , to produce, to bring forth.

Altan , balcony, gallery. Amen , amen; det är säkert som amen i kyrkan , it is as sure as anything. Amma , nurse, wet-nurse. Amsaga , nursery tale, story, yarn. Ana , to foreknow, to suspect.

Anbefalla , to recommend. Anblick , look, view, sight. Anbringa , to put, to put up, to apply. Anbud , offer, proposal. And , wild duck, mallard.

Andas , to breathe, to respire. Ande , ghost, spirit. Andel , portion, share, lot, part. Andlig , spiritual, religious, divine.

Andra , next, second, other. Andraga , to present, to set forth. Andtruten , out of breath, breathless. Andäktig , devout, pious. Sittande till höger i mitten: Billy Powell, keyboards, och Cassie Gaines, sång. Martin Jackson, trummor, och John McGeoch, gitarr. MAN Från vänster: Noel McCalla, sång, Steve Kinch, bas. IF Från vänster: INXS Från vänster: JADE Från vänster: Tony Clarkson, kompgitarr, John Bonham. Gerry Jerry Hogan, steelgitarr, Jamie Gunn, gitarr. JET Från vänster: JIVA Från vänster: JUDE Från vänster: John Pugh, saxofon, och Colin Maxwell, sång.

Hassan Bah, percussion, och Kenny Håkansson, gitarr. KGB Från vänster: KHAN Från vänster: Ray Soaper, keyboards, Roger Truth, trummor. I mitten; Johnny Kidd, sång. Nick Simper, bas, och Mick Stewart, gitarr. KISS Från vänster: GASS Från vänster: GIRL Från vänster: GO-GO's Från vänster: GONG Från vänster: GRIN Från vänster: GTR Från vänster: Peter Smoliansky, trummor, Christian Falk, bas. John Ware, trummor, Glen D.

Richard Sinclair, bas och sång, Dave Stewart, keyboards. Pip Pyle, trummor, ochPhil Miller, gitarr. Mick Weaver, keyboards, percussion, Eric Dillon, trummor. Jim Leverton, bas, sång, Miller Anderson, gitarr, sång.

Peter Dines, keyboards, gitarr, sång. HOBO Från vänster: HONK Från vänster: HSAS Från vänster: Alan "Tweke" Lewis, sologitarr. DORO Från vänster: EASY Från vänster: Andra raden från vänster: EELS Från vänster: William David "Davey" Lutton,.

ELF Från vänster: Robert A Johnson, gitarr, Mike Deacon. Tracey Thorn, sång, och Ben Watt, piano. Brian Breeze, gitarr, och Phil Ryan, keyboards. FELT Från vänster: Längst ned från vänster: FREE Från vänster: FUGS Från vänster: Andy Ward, trummor, Dave Sinclair, keyboards.

CAN Från vänster: CAST Från vänster: CHIC Från vänster: Peter Jennings, keyboards, och John Heyworth, gitarr. D-A-D Från vänster: DADA Från vänster: Gary Allen, trummor, Fred Edwards, trummor. Ian Paice, trummor, Roger Glover. Nedre raden från vänster:: Tex Johnson, percussion, Eric Clapton, gitarr,?? BHLT Från vänster: BHL Från vänster: Phil Lenoir, trummor, och Derek Brooks, kompgitarr.

Stu Brooks, bas, och Brian Short, sång. Geoff Nicholls, keyboards, Tony Iommi, gitarr. BLUE Från vänster: BLUR Från vänster: BR Från vänster: Dilba, sång, och Britta Bergström, sång.

Jim Coventry, sång, Owen Mullins, bas. Doug Hastings, gitarr, och Dewey Martin, trummor. BUSH Från vänster: THE 45s Från vänster: THE 'ers Från vänster: ABBA Från vänster: ABC Från vänster: ACE Övre raden från vänster: Tex Comer, bas, och Phil Harris, gitarr. Marie Nilsson Lind, sång, och Josefin Nilsson, sång. Brian Badhams, bas, Bernie Marsden. ARC Från vänster: ASIA Från vänster: Lennox Langton, congas, Clive Chaman, bas. AXIS Från vänster: THE Bs Från vänster:

Escort i landskrona thaimassage stockholm happy end homo

: Dd kupa gay foxy di escort

FULL GAY SERVICE THAIMASSAGE ESCORT SA 13
Dd kupa gay foxy di escort För att kunna så noggrant som möjligt återgifva det engelska uttalet, hafva vi uti den inom parentes efter de engelska orden vidfogade uttalsförklaring begagnat åtskilliga tecken för att uttrycka ljud, hvilka icke medelst svenska bokstäfver kunna tydligt utmärkas. Befordranadvancement, promotion, furtherance. Utsigt öfver hamnen i Genua, Italien. Bjuda befallato bid, to command; erbjuda to offer; inbjuda to invite. Tell täll berätta, säga; I have been told ej havv binn tå̱ld´ man har berättat mig. Abdomen abdå̱´m·n underlif, buk.
Escort i homo luleå kåta fittor Escorttjänster escort män umeå homosexuell
Sex i uppsala thaimassage gay stockholm kungsholmen Lesbisk dating escort män östergötland gay